Geen artikelen gevonden, probeer een ander zoekwoord
Processing your document

Jaarverslag 2021

Archief

Sectorale Monitoring

Jaarverslag Construcity | 2021

monitoringrapport

Construcity monitort en ontwikkelt de technisch-pedagogische expertise die nodig is om de opleidingsprogramma’s aan te passen.

De focus is eenvoudig: inspelen op de technische evolutie en de noden van de bedrijven en de arbeidsmarkt.

Om dat waar te maken, voert Construcity enquêtes, organiseert het ontmoetingen, rondetafels, thematische trajecten, ...

De resultaten zijn beschikbaar in de vorm van monitoringrapporten, infographics en deliverables zoals opleidingsinhouden of innovatief didactisch materiaal.

Dankzij onze monitoringprojecten kunnen we samen met onze partners vernieuwende oplossingen aanbieden. Sinds een aantal jaar worden wij ook vaak gevraagd om onze expertise, die algemeen erkend wordt, te delen.

De monitoring is in elk geval het minst getroffen door corona. Integendeel zelfs. We beseffen dat de gezondheidscrisis de veranderingen in de sector heeft versneld en de monitoringprojecten volgen dat van dichtbij op.

We moeten erover waken dat we deze cruciale taak voor de toekomst van de bouw in Brussel nog verder versterken in de toekomst.

 

De circulaire economie vormt een grote uitdaging in het kader van het renovatieplan van het Gewest. Anderzijds wil Renolution de werken een boost geven om zo de gewestelijke, nationale en Europese eisen te halen op het vlak van broeikasgasuitstoot. Samen met de toenemende digitalisering zal dat ervoor zorgen dat we de milieudoelstellingen en tewerkstelling in de bouwsector met elkaar kunnen verzoenen.

Onze monitoring is sterk gericht op die uitdagingen, zodat we kunnen anticiperen op de behoeften op het vlak van zowel opleiding als tewerkstelling.

De banen zullen immers sterk evolueren op korte, middellange en lange termijn. Anticiperen is dus cruciaal om die kansen te kunnen grijpen en de minst geschoolde werknemers en werkzoekenden niet uit de boot te laten vallen.

 

Enkele voorbeelden van acties:

Projet ReUse

Context :

Sinds 2016 heeft Construcity.brussels op www.reuse.brussels fiches voor afbraak en heropbouw online geplaatst om het hergebruik van bouwmaterialen te vergemakkelijken. Die praktische gidsen richten zich tot een heel breed publiek en kunnen gebruikt worden als initiatie of als opleiding voor bouwberoepen.


Naar aanleiding van deze wil om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen werd er bij VDAB een initiatielokaal ingericht om die afbraak- en heropbouwtechnieken in de praktijk te kunnen brengen.

De volgende stap is dan ook te kunnen werken op pilootwerven. Het doel is om een ruimte te renoveren door gerecupereerd materiaal te hergebruiken op de werf zelf of in de nabije omgeving. Dit project zal scholen en opleidingscentra de kans bieden om aan het werk te gaan als echte aannemers door hun diensten aan te bieden op basis van werkpakketten.

Om de principes van circulaire economie toch te kunnen toepassen op een leerwerf werd er beslist om de lokalen en cafetaria van Construcity.brussels bij wijze van voorbeeld te renoveren. Het was immers onmogelijk om dit project uit te voeren in de kazerne van Elsene. Tijden dis project worden dus zo veel mogelijk materialen hergebruikt. We hebben voor dit project een duidelijk doel: de grenzen van het hergebruik van bouwmaterialen opzoeken. We willen de limieten van het mogelijke opzoeken om zo de technische, logistieke, economische en tijdsbeperkingen in kaart te brengen.


Het ontwerp werd toevertrouwd aan het architectenbureau Waow. Zij hebben een reeks voorlopige schetsen gemaakt op basis van de beginsituatie en een inventaris opgesteld van de materialen die al op de site aanwezig zijn.

Tijdens de lockdown werd het project in oktober voorgesteld aan de leden van het Brusselse opleidersnetwerk voor duurzaam bouwen, maar ook aan de scholen die een richting bouw aanbieden.


Momenteel zijn er vier organisaties die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de werken: de Mission Locale van Molenbeek en van Vorst, Cenforgil voor de elektriciteitswerken en Groep Intro voor het metselwerk. Er waren ook verschillende scholen geïnteresseerd om mee te werken, maar de coronamaatregelen hebben hun ambities bekoeld.

Om de pedagogische opvolging van het project te verzekeren en de verschillende bouwfases te illustreren, werd er ten slotte een 3D-bezoek van onze lokalen en een fotogrammetrie gedaan met de hulp van Atelier Moneo.


Midden december 2020 zijn er nog andere beelden gemaakt om een stand van zaken te geven van de afbraakwerken.

Werken:

De afbraak van het gelijkvloers begon in oktober 2020, dankzij de actieve deelname van stagiairs uit de opleiding afbraak van het CSV. Zij hebben tijdens hun opleiding nog twee andere keren meegewerkt.

De werken werden hervat in 2021. Er werd een plafond met gegarandeerde brandweerstand geïnstalleerd. Dat was nodig zodra de dakconstructie van de cafetaria kwam bloot te liggen. Dat werk is uitgevoerd met behulp van werknemers van de vzw Casablanco die aan werkplekleren doen.

In maart en eind mei 2021 zijn de renovatiewerken heropgestart: er werden nieuwe ruimtes ingedeeld. Er werden nieuwe doorgangen gemaakt in de muren om gemakkelijker naar het toekomstige lokaal met didactisch materiaal, de vestiaire voor vrouwen en de berging te kunnen gaan. Andere openingen werden dan weer dichtgemaakt met gerecycleerd materiaal en voorraadoverschotten.

Afbraak van MØDÜLL 2.0

Bovendien moest de MØDÜLL 2.0 tegen eind mei weg op de site See U. Deze module werd dan ook gedemonteerd in samenwerking met de vzw Art2work en de caissons en materialen werden hergebruikt voor het project ReUse. Die keuze strookt met de initiële doelstellingen van beide projecten.

 

De stagiairs van Art2work werden ook opgeleid om stellingen op te bouwen en op hoogte te werken. Zij hebben die nieuwe kennis in de praktijk gebracht bij de afbraak van dit modulaire gebouw.

 

De nieuwe keuken voor de lesgevers en de vestiaire voor vrouwen zijn afgescheiden dankzij de gedemonteerde onderdelen.

Het nieuwe pedagogische lokaal zal op dezelfde manier worden gerenoveerd. Er zullen balken uit kerto worden samengesteld uit kortere stukjes. De stagiairs hebben tijdens hun heroriënteringstraject enkele prototypes van die balken gemaakt.


Zoals voorzien wordt het ReUse-project gelinkt aan andere opleidingstrajecten. Zo kan de opgedane kennis op een realistischere manier verankerd worden.


In augustus hebben we bijvoorbeeld een groep NEET-jongeren in beroepsoriëntatie bij Centre FAC ontvangen.

Op het einde van het jaar werden de plafonds geschilderd, zijn er andere deuren geplaatst en is de nieuwe keuken geïnstalleerd, die volledig bestaat uit hergebruikte materialen.

Experten hebben de werf opgevolgd en een 360°-studie uitgevoerd voor de Koning Boudewijnstichting. Die stichting is geïnteresseerd in zo'n voorbeeldwerf waar hergebruik centraal staat. Het doel van de studie is om aan de hand van praktijkvoorbeelden de impact op opleiding en vaardigheden te bekijken, net zoals de economische, maatschappelijke en milieu-uitdagingen van de circulaire economie in de bouwsector.

Thema akoestiek

Construcity.brussels leidt en coördineert nog steeds de technische groep inzake akoestiek (vergaderingen opvolgen, verslagen opmaken, didactisch materiaal ontwikkelen zoals levensgrote maquettes, een folder uitbrengen over de akoestische isolatie van gebouwen, video’s maken, enzovoort).


In het kader van dit project – en ook ruimer – werd een database aangelegd om de technische gegevens te centraliseren over de gevallen waar metingen zijn gebeurd voor en na de werken.


Op termijn zullen die metingen worden samengebracht in die databank. Zo kunnen ze dienen als referentie voor de professionals (aannemers, architecten, enz.), zodat zij de best mogelijke oplossingen kunnen voorstellen om de akoestiek in de woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren. Die nieuwe database is operationeel en werd sinds september 2020 meermaals getest. Er werd een extra subsidie aangevraagd om een definitieve versie te kunnen lanceren en om de functionaliteiten te verbeteren. Die aanvraag werd op het einde van het jaar aanvaard. De verbeteringen komen er in de lente van 2022.

Enkele projecten waar de werkgroep dit jaar rond gewerkt heeft:

 

 • Het Regout-project, een zeer veelbelovend project aangezien het een dubbele werf betreft met twee verschillende aannemers en twee verschillende technieken voor de akoestische isolatie.
 • Het Pereira-project, waarbij de aannemer begeleid zal worden en waarvan de offerte al is goedgekeurd en verbeterd. Op voorstel van de eigenaar is het project uitgebreid: er komt nu een akoestisch paneel.
 • Het Chalsege-project, een isolatieproject van gemene muren.


De werkgroep inzake akoestiek is zes keer samengekomen in 2021.

Inventaris van het didactisch materiaal

Er werd een inventaris opgemaakt van het didactisch materiaal waarover we beschikken. Nadien werd die catalogus gepubliceerd op de website en ook verspreid via de socialemediakanalen van ConstruCity. Het materiaal is daarenboven in oktober 2020 ook voorgesteld aan de scholen die een richting bouw aanbieden om op die manier het gebruik van dat materiaal aan te moedigen.

 

Er loopt een samenwerking tussen de Besix Foundation en ConstruCity om gemeenschappelijke initiatieven in de scholen op poten te zetten, onder andere aan de hand van ons didactisch materiaal zoals de kit Duurzaam Bouwen.

 

Die partners hebben momenteel één van onze kits in bruikleen voor ontdekkingsactiviteiten.

 

De Franse Gemeenschap heeft al het materiaal opgenomen in haar online catalogus om het ter beschikking te stellen van het onderwijs.

Modulair bouwen

Construcity.brussels volgt het renovatieproject van de kazernes met veel belangstelling. Wij hadden gehoopt om de oude lokalen van de federale politie in Elsene tijdelijk te mogen gebruiken vóór de renovatie.

 

Die plaats is immers de ideale plek om Construcity-activiteiten op te zetten in het oosten van Brussel, maar was bovendien vooral bedoeld als uithangbord voor de circulaire economie in het BHG.

 

Er konden twee activiteiten plaatsvinden op deze plek:

 • De MØDÜLL 1 en 2 zijn mooie voorbeelden van onze activiteiten en dienden als opleidings- en ontmoetingsruimte op die site. Eerst werden ze gebruikt bij het project See U en door de lokale vzw’s, meer bepaald het buurthuis dat er elke donderdag permanentie hield en het bedrijf Billy Bike dat er regelmatig vergaderde. Nadien heeft er zich een vrije radio gevestigd tijdens de gezondheidscrisis.

  Sinds het einde van de lente van 2021 komen ingenieursstudenten van de ULB dagelijks ter plekke voor onderzoek en om de performantie van de batterijen en zonnepanelen te testen.

  De MØDÜLL 2.0 werd in mei gedemonteerd en wordt nu hergebruikt in het kader van het ReUse-project.

  In november is de MØDÜLL 1 ook weggehaald uit de kazernes en herplaatst op de Gerijsite achter het station van Brussel-Zuid. Hier kan het gebouw als bureau en demonstratieruimte dienen voor de innovatieve technologieën rond zonnepanelen en waterstof.

 

 • Het BOX³-project, ontworpen voor het project Home4Less, was een oefening waarbij een bouwsysteem Box in the Box werd ontwikkeld. Er werden twee kamers geïnstalleerd in gebouw I van de kazernes. Dat project lag aan de basis van meerdere nieuwe werven, waaronder het project Build For Water.

Opleidingsmodules en uitwerking van nieuwe thema’s

Er werden meerdere thema’s uitgewerkt om in 2022 in de praktijk te brengen.

 

Zo is er een tweedaagse opleiding over stukadoorwerk en decoratieve lijsten, voornamelijk voor stukadoors en afwerkingsberoepen zoals cementeerders.

 

Daarnaast werd er in november 2021 ook voor de eerste keer een praktijkopleiding gegeven over kalk als tweede pleisterlaag.

 

De eerste editie van deze opleidingen vond plaats in het kader van het Build Circular-project. Ze houden verband met andere opleidingen over ‘biobased’ materialen. Ook lesgevers en leerkrachten ruwbouw kunnen de opleidingen volgen.

 

Er worden nieuwe opleidingen ontwikkeld voor professionals voor Build Circular. Denk aan: opleidingen rond lean management, de voordelen van circulaire economie, verkorte trajecten van de opleiding rond gevelwerken, enzovoort.

 

Tot slot leggen we de laatste hand aan een mock-up van een zelfstandige online opleiding op basis van de opleidingen rond gevelrenovatie.

In the spotlight :

 

 

In 2021 heeft Construcity een monitoringstudie gepubliceerd over de impact van circulaire economie op de beroepen van de Brusselse bouwsector.

 

 

https://www.construcity.brussels/nl/impact-van-de-circulaire-economie-op-bouwberoepen-in-brussel/

De monitoring in enkele cijfers:

 

7 nieuwe opleidingen

1 monitoringrapport

2 werkgroepen